Saturday, February 27, 2016

လၢတ်ႈၼေလွင်ႈ Fontcreator


FontCreator (ပြူဝ်းၵြႅမ်း FontCreator ၶူင်ၾွၼ်ႉႁင်းၵူၺ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ) : တွၼ်ႈတႃႇပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉဢဝ်ဝႆႉတႃႇၶူင်းၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇမႂ်ႇ ပဵၼ်ၶွင်ၵုမ်ႇမၼီႇ High-Logic ဢွင်ႈတီႈတေႇတင်ႈ မၼ်း ၼႆၵေႃႈမိူင်းၼေးထိူဝ်းလႅၼ်း (Netherlands) ပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉပဵၼ်ၼင်ႇၶူဝ်းယိပ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇတေၶူင် ၾွၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼင်ႇၸႂ် သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈထုတ်ႇႁၢင်ႈၾွၼ်ႉႁင်းၵူၺ်း မေးၾွၼ်ႉဢၼ်ထုတ်ႇဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႈလႆႈ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉ မေးၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈ လၢႆႈၸိုဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁဵတ်းလႆႈသဵင်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်း ၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တေႁပ်ႉႁွင်ႈလႆႈၵူႈမဵဝ်း ၾွၼ်ႉဢၼ်ၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉပဵၼ် Standard ႁၢင်ႈလီ ၸႂ်ႉငၢႆႈ ႁဵတ်းယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၼႂ်းပြူဝ်းၵြႅမ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ႉပြူဝ်းၵြႅမ်း ၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းတႅမ်ႈ ႁၢင်ႈထုတ်ႇႁၢင်ႈမူၼ်ႉမေးၾွၼ်ႉလႆႈၵူၺ်း သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမီးပႃး Script open type ၼႆၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈ ဢဝ် ms volt ၶွင် microsoft တႅမ်ႈဢဝ်ၶႃႈ တူဝ်ပြူဝ်းၵြႅမ်း fontcreator တေဢမ်ႇမီးပႃးတႃႇတႅမ်ႈသၶြိပ်ႉ မၼ်းၸွမ်း၊

သင်ၵေႃႈလႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၼႆၸိုင်ႁႃၸၢမ်းလူတ်ႇမႃးၸႂ်ႉတူၺ်းၶႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈမႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပိုတ်ႇပြူဝ်းၵြႅမ်းယဝ်ႉဢမ်ႇ ႁၼ်သင် တဵၵ်းတီႈ Create a new file ယဝ်ႉၵေႃႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းတီႈ font family name သႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်းမၢႆၸိူင်ႉ ၼင်ႇၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈတဵၵ်း ok ၶႃႈ ၶႃႈတေဢမ်ႇလၢတ်ႈၼမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵူႈတီႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵႂႃႇမၼ်းတေပွင်ႇၸႂ်ၵူၺ်းၶႃႈ၊


ပႆႇသုတ်းၶႃႈ တေတႅမ်ႈထႅင်ႈယူႇ၊