Tuesday, March 21, 2017

တူၺ်းမၢႆၶူတ်ႉ wifi ၼႂ်းၶိူင်ႈ

တူၺ်းမၢႆၶူတ်ႉ wifi

သင်ၸိူဝ်းဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိုမ်းမၢႆၶူတ်ႉ wifi ဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈလဵၼ်ႈလႆႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉၸိုင် သင်ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈမၢႆ ၶူတ်ႉ wifi ၼၼ်ႉထႅင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတေတႅမ်ႈတွင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ဢဝ်မၢႆၶူတ်ႉ wifi ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈၾူၼ်း မီးလၢႆး တူၺ်းမၼ်းၸိူင်ႉၼႆ (တႃႇၶိူင်ႈၶွမ်ႇၽျူႇတိူဝ်ႇ windows 7,8)

>>ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတူၺ်းတီႈ icon wifi ၼႃႈမေႃႇၼိတိူဝ်ႇၾၢႆႇၵႂႃတၢင်းတႅမ်ႇၼၼ်ႉ
 >>ၶလိၵ်ႉၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ လိူၵ်ႈဢဝ်တီႈ Open Network and Sharing Center
 >>တဵၵ်းလိူၵ်ႈ Access type Conections  ဢဝ်ၸွမ်းမၢႆၶွပ်ႇလႅင်ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ
 >>တဵၵ်းတီႈ Wiless  Properties
 >>တဵၵ်းတီႈ Security ယဝ်ႉၶိူၼ်းတဵၵ်းပၼ်မၢႆထုၵ်ႇတီႈ Show charecters မၢႆၶူတ်ႉ wifi ၵေႃႈတေပေႃႇဢွၵ်ႇမႃး
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။